YALI SPOR 

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ (ÜYE) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla YALI SPOR Malzemeleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye)

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C Kimlik no

1.Üyenin kendisi tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi

1.Üyenin kendisi tarafından verilmektedir.

Müşteri İşlem

Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

1.Üyenin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Yalı Spor tarafından tanzim edilebilmekte ve işlenebilmektedir.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

1.Üyenin kendisi tarafından verilebilmektedir.

2.Yalı Spor tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

Kılık ve Kıyafet

Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler

1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

2.Yalı Spor tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye);

Üyenin Adı soyadı

Üyenin T.C Kimlik Numarası 

Üyenin adresi

Üyenin telefon numarası

Üyenin ödeme bilgileri

Üyenin talep bilgileri

Üyenin sipariş bilgileri

Üyenin sipariş fatura bilgileri

Üyenin satın almış olduğu/incelediği ürün bilgileri

 

Bilgilerinin alınması gerekmektedir. Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olan ticari elektronik ileti, üye ile bağlantı kurulması, çalışma yapılması değerlendirilmesi ve ticari süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda; 

 • Üye kendisine özel kampanya sunumu ve bu kampanyalar ile ilgili bilgilendirme iletileri gönderilmesi,
 • Üye’ nin vermiş olduğu bilgiler ile ürün geliştirme modellerinin oluşturulması,
 • Sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması,
 • Web sitesinin iyileştirilmesi,
 • Verilen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi,
 • Üyelerin satın alma yönelimlerinin analizi bu kapsamda ticari iletiler gönderilebilmesi,
 • Üyelerin vermiş olduğu bilgilerin Yalı Spor web sitesinin kullanıcı dostu hale getirilebilmesi amacıyla işlenmesi,
 • Elektronik ortamda sunulan hizmetlerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılabilmesi,
 • PapaPuan ve firmanın tanımlayacak olduğu sadakat programları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Şirketin ürün geliştirme ve ticari modellerinde ihya süreçlerinin planlanması,

5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz YALI SPOR tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.  

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizde bulunan SPOR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıya çık